Nội dung của Di chúc thừa kế

Di chúc cần phải ghi rõ những nội dung sau:

  • Thông tin về người lập di chúc: Họ tên, địa chỉ, ngày sinh, số CMND/CCCD.
  • Mục đích lập di chúc.
  • Danh sách tài sản thừa kế: Bao gồm thông tin chi tiết về từng tài sản như loại tài sản, vị trí, giá trị,…
  • Phần di sản dành cho từng người thừa kế: Xác định rõ tỷ lệ phần di sản cho mỗi người thừa kế.
  • Giao nhiệm vụ cho người thừa kế: Nếu có.
  • Người giữ di chúc: Xác định người chịu trách nhiệm giữ di chúc cho đến khi mở thừa kế.
  • Ký tên và đóng dấu: Người lập di chúc phải ký tên đầy đủ và đóng dấu (nếu có).
Chat Zalo
0962 536 186